Fossils and Dinosaurs

2009

1) Beijing: (Days 1,  2,  3)

2) Shengyang, Baipiao, Chaoyang

3) Changchun, Jiayin

4) Shengyang, Fushun, Benxi, Dalian

5) Shangdong (Yantai, Penglai, Jialo, Zhucheng, Rizon,Yanzhou)