China Trip 1996

Hong Kong,  Anhui, Huangshan, Jinan,Yanzhou, Beijing, Laoyang, Wuhan, Yangtze cruise, Chengdu, Canton, Hong Kong again, were the sequence of places we visited.

Anhui, Huangshan:

  

       We met Fred and Betty from JC on top of Huangshan

    

 

Yanzhou:

    

 

Beijing:

     Beijing Normal University

    

  President Qiu

    

    Johnson City connections!

Beijing small eating!    

 

 

Laoyang:

    

     Professor Yao had taught at ETSU before.

        White Horse temple

Wuhan, Yantze:

    

Chengdu:

    

         

   Zhang  Xiao-Chi family